Author Archives: King King

อุปกรณ์ดับเพลิง ABFFC ที่เป็นถังสีฟ้าไว้ทำแะไรมาดูกันค่ะ

อุปกรณ์ดับเพลิงABFFC

• เป็นอุปกรณ์ดับเพลิงสูตรน้ำ พัฒนาจากสารเคมีตัวแอมโมเนียมฟอสเฟตผสมสารลดแรงตึงผิว• มีประสิทธิภาพสูง สามารถดับเพลิงได้ทุกประเภท ABCK
• ตัวน้ำยาไม่ทำลายชั้นโอโซน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่เป็นอันตรายต่อระบบการหายใจ และการสัมผัส (Non Toxic)
• สำหรับใช้ทดแทนสารฮาลอน 1211
• ตัวน้ำยาไม่เป็นอุปสรรคด้านทัศนวิสัยในการมองเห็น สามารถเข้าถึงแหล่งต้นเพลิง
• ได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2008, มอก.ISO 14001:2004
อุปกรณ์ดับเพลิงทดสอบตามมาตรฐาน มอก.332-2537, NFPA-10, ANSI UL 711, BS EN 3-7
• ได้ตามมาตรฐานกฎกระทรวง และประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
• ได้รับเครื่องหมายฉลากเขียว

คุณสมบัติการดับเพลิงของอุปกรณ์ดับเพลิง

1. มีชั้นฟิล์มปิดกั้นการขับไอเชื้อเพลิงและไอก๊าซพิษ
2. อุปกรณ์ดับเพลิงมีส่วนของน้ำช่วยลดอุณหภูมิความร้อน
3. ยับยั้งการทำปฏิกิริยาลูกโซ่
4. ตัวน้ำยาไม่นำไฟฟ้า ได้ผ่านการทำทดสอบไฟที่ 100,000 โวลท์ บริษัทฯ รับประกัน 5 ปี
5. อุปกรณ์ดับเพลิงสามารถใช้ดับเพลิงทั้งในอาคารและในที่โล่งได้ดี