Author Archives: Brown Brown

โรคลมชักหลังจากการฉีดวัคซีน

การเกิดโรคลมชักในเด็กที่ได้รับการฉีดวัคซีนมีผลกระทบต่อการยอมรับโปรแกรมการฉีดวัคซีนของพ่อแม่และบุคลากรสาธารณสุข เป็นที่ทราบกันไม่มากเกี่ยวกับชนิดและความถี่ของการชักและโรคลมชักหลังจากการฉีดวัคซีน Spiczak S. และคณะได้ทำการศึกษาการเกิดอาการชักในเด็กที่ได้รับวัคซีนในเยอรมัน

การฉีดวัคซีนทำให้โรคติดเชื้อหลายอย่างและภาวะแทรกซ้อนเป็นสิ่งที่หายาก ดังนั้นผลข้างเคียงของการฉีดวัคซีนมีความสำคัญในการยอมรับของสังคม และความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัคซีนทำให้การครอบคลุมในการฉีดวัคซีนลดลง ดังนั้นยุทธวิธีที่มุ่งในเรื่องความปลอดภัยและเข้าใจในความเสี่ยงมีความสำคัญในการให้วัคซีนได้ทั่วถึง

การมีไข้ชั่วคราวพบได้บ่อยหลังจากการฉีดวัคซีน ความเสี่ยงในการเกิดชักหลังมีไข้ เพิ่มขึ้นในวันที่ฉีดวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก และวันที่ 4-5 ถึง อาทิตย์ที่ 2 หลังฉีดวัคซีนหัด หัดเยอรมัน (MMR, MMRV) ความเสี่ยงในการเกิดโรคลมชักไม่เพิ่มขึ้นถึงแม้โรคลมชักอาจเกิดพร้อมกับอาการชักตามหลังการฉีดวัคซีน